تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

اکنون اگر وام ازدواج بخواهید بگیرید ماه ها و سال ها منتظر می مانید. حتی وام ۱۰ و ۲۰ میلیون تومانی آنقدر سند و ضمانت می خواهند که شما منصرف می شوید اما ۴ درصدی ها کسانی هستند که با رابطه به بانک ها می آیند گاهی اوقات بدون سند و با یک چک و سفته، چند ده و چندصد میلیارد وام از بانک ها به اسم تولید می گیرند اما در مسیر دیگری هدایت می‌کنند.

چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
Wednesday, 11 Dec 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-