تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

اکنون اگر وام ازدواج بخواهید بگیرید ماه ها و سال ها منتظر می مانید. حتی وام ۱۰ و ۲۰ میلیون تومانی آنقدر سند و ضمانت می خواهند که شما منصرف می شوید اما ۴ درصدی ها کسانی هستند که با رابطه به بانک ها می آیند گاهی اوقات بدون سند و با یک چک و سفته، چند ده و چندصد میلیارد وام از بانک ها به اسم تولید می گیرند اما در مسیر دیگری هدایت می‌کنند.

سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
Tuesday, 23 Apr 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-