تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ما به ملت عزیز خود قول داده ایم که در دولت مردم ۵ میلیون شغل را به حول و قوه الهی ایجاد کنیم. در برنامه ریزی دقیقی که انجام شده است با کمک همین دوستان جهادی، یک میلیون و ۲۵۰ هزار شغل از ۵ میلیون شغل در حوزه مسائل مناطق محروم، صنایع کوچک و رسیدگی به بخش کشاورزی و روستاهاست، انشالله اجرا می شود. ما این کار را نه به سبک اداری و سازمان های پر خرج و کم خاصیت بلکه با همین رفتار جهادی، قرارگاه های جهادی و توان شما جوانان عزیز با پشتیبانی کامل انجام خواهیم داد و یک میلیون ۲۵۰ هزار شغل را در روستاها به کمک شما ایجاد خواهیم کرد.

بر این اساس نظر آقای قالیباف درباره سایر
( ) است.
شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸
Saturday, 14 Dec 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-