تاریخ اظهار نظر : شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۵

واردات نباید اینقدر بی رویه باشد که جانماز مردم هم را از چین وارد کنیم واین یعنی مردم ما توانایی تولید یک جانماز هم ندارند؟ هنر این است که تولیدات داخلی را رونق دهیم اما امروزه مشاهده می کنیم که در بسیاری از شهرک های صنعتی اکثر سوله ها خالی است و کارگران را به دلیل نبود کار بیرون کرده اند.

چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷
Wednesday, 23 Jan 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-