تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۴

وی با بیان اینکه دو سال منتظر ماندن به خاطر مذاکرات به اندازه کافی اقتصاد کشور را معطل کرده است، افزود: هنوز نمودی در دوران پسابرجام ندیده ایم، هرآنچه دیده ایم، وعده وعید بوده است. اگر در دوران پسابرجام، امکانی برای کشور فراهم شود، استقبال می کنیم، اما با توجه به بدقولی آمریکا اگر اتفاقی صورت نگیرد، ما کشور را معطل غرب و آمریکا نخواهیم کرد.

چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷
Wednesday, 23 Jan 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-