تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۵

معتقدم نتیجه برجام می تواند در اجرا نتیجه برد – برد داشته باشد و فکر می کنم طرف های مذاکره هم همین تحلیل را دارند در غیر اینصورت توافق را امضاء نمی کردند و ما هم به این تحلیل رسیدیم و آن را امضا کردیم بنابراین مهم این است که طرف مقابل مسئله برد – برد را به برد – باخت تبدیل نکند .

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
Monday, 14 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-