تاریخ اظهار نظر : شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۳

زاهدی گفت: موضوع آب خلیج فارس هم وعده و وعید نیست و خیلی کارها انجام شده و لوله گذاری ها نیز در حال انجام است.
وی با بیان اینکه کشاورزی به صورت غرق آبی انجام می شود، گفت: ۹۰ درصد کار آبیاری کشاورزی با این روش است و ما اگر ۲۰ درصد صرفه جویی کنیم تمام پولی را که دولت نزدیک هزاران میلیارد برای انتقال آب هزینه می کند با این صرفه جویی می توان جبران کرد.

بر این اساس نظر آقای زاهدی درباره کم‌آبی
( ریشه کم آبی ) مصرف زیاد کشاورزی است.
پنج شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸
Thursday, 14 Nov 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-