تاریخ اظهار نظر : پنج شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۶

•موافق هستم مشروط به اینکه بازنگری صورت گرفته و پرداخت تسهیلاتی که به افزایش تولید، اشتغال، ازدواج و در نهایت افزایش امنیت منجر می شود نسبت به پرداخت تسهیلاتی مانند کمک هزینه خرید خودرو و … در اولویت قرار گیرند

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
Monday, 14 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-