تاریخ اظهار نظر : پنج شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۶

•موافق هستم مشروط به اینکه بازنگری صورت گرفته و پرداخت تسهیلاتی که به افزایش تولید، اشتغال، ازدواج و در نهایت افزایش امنیت منجر می شود نسبت به پرداخت تسهیلاتی مانند کمک هزینه خرید خودرو و … در اولویت قرار گیرند

چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
Wednesday, 21 Aug 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-