تاریخ اظهار نظر : شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۵

روحانی گفت: مسکن مهر را با هر مشکلی تکمیل می کنیم و تحویل خواهم داد و با کمک بیشتر به بنیاد مسکن برای طرح تغییر در بافت فرسوده اگر طرحی داشته باشید که توسط بخش خصوصی قابل اجرا باشد، دولت از آن حمایت خواهد کرد.

بر این اساس نظر آقای روحانی درباره مسکن مهر
( مسکن مهر ) خاتمه است.
پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸
Thursday, 23 May 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-