تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵

مسأله برجام، مردم دنیا متوجه شدند که در این صحنه به جمهوری اسلامی اجحاف شده است و این حق ایران تثبیت شد و دست کسانی که در این زمینه، زحمت کشیدند درد نکند. این دو سال از دست رفت چراکه در طول این دوسال، کارهای زیادی در این کشور می توانست انجام شود. معطل نگه داشتن برنامه های پیشرفت کشور با توجه به انتظار برای تحقق برجام، باعث از دست رفتن فرصت ها شد. دو سال برای دولتی که چهار سال سرکار است، بسیار مهم است.

جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸
Friday, 19 Jul 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-