تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

اگر دیپلماسی به این معناست که به کشورهای بیگانه گفته شود اگر هوای جریان ما را نداشته باشید ما در انتخابات شکست می خوریم، ما این دیپلماسی را بلد نیستیم، بند کردن و معطل کردن اقتصاد به یک قرارداد و حتی آب خوردن مردم به اقتصاد درست نیست اما اگر این را اقتصاد می دانید ما بلد نیستیم. معطل کردن اقتصاد به یک قرارداد و حتی آب خوردن مردم به اقتصاد درست نیست اما اگر این را اقتصاد می دانید ما بلد نیستیم؛ قلب راکتور را بتن ریختید و بعد آژانس عمل به تعهدات ما را تایید کرد و نوبت طرف مقابل است. ما فکر می کنیم این دولت نمی‌تواند چک برجام را نقد کند اما دولت انقلابی و جهادی توان این کار را دارد که طرف غربی را وادار کند به تعهدات خود عمل کند. ما چک برجام را نقد می‌کنیم.

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸
Monday, 14 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-