تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۵

سازمان بازرسی مکلف است بر همه جریانات اقتصادی، اجتماعی، مالی رسیدگی کند و استثناء هم ندارد. این سازمان مکلف بود به مردم گزارش کند که منشا این مساله کجاست و با آن برخورد شود. دیوان محاسبات هم به وظیفه اش عمل نکرده است.

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-