تاریخ اظهار نظر : پنج شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۶

مقتدایی در رابطه با ریشه کم آبی گفت: سدسازی بی رویه به ویژه در نقاطی که سطح وسیعی از اراضی طی سالیان متمادی تحت کشت بوده اند، جغرافیای خشکسال ایران، بی توجهی به روش های تجربه شده برداشت آب به صورت سنتی مانند قنات ها، عدم استفاده از سیستم های نوین آبیاری و آبرسانی، عدم تدوین برنامه یکپارچه برای تامین آب شرب و کشاورزی

بر این اساس نظر آقای مقتدایی درباره کم‌آبی
( ریشه کم آبی ) مصرف زیاد کشاورزی است.
پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-