تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۲

ولایتی در وعده‌های خود البته به زنان سرپرست خانوار هم توجه داشته و اعلام کرده است که طرح بیمه خاص برای زنان سرپرست خانواده را اجرا خواهد کرد.

پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸
Thursday, 23 May 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-