تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۰۸ فروردین ۱۳۹۵

دشمن با خیال خام تحریم‌ها را روز‌به‌روز اضافه کرد تا اینکه موضوع برجام اتفاق افتاد و توافقاتی صورت گرفت و به پسابرجام کشیده شد. شکوفایی کشور با برجام، پسابرجام و شکستن قفل تحریم‌ها اشتباه محض است. البته طبیعی است که شکستن تحریم‌ها حتما کمک به رشد دارد اما به نظر بنده حداکثر تاثیر برجام بر اقتصاد ۲۵ درصد است و بنابراین برای رسیدن به اقتصاد پویا باید حداقل ۷۵ درصد متکی به خود، منابع انسانی و منابع درونی کشور باشیم و همچنین در کنار درون‌زایی، برون‌گرایی هم داشته باشیم.

یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸
Sunday, 17 Nov 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-