تاریخ اظهار نظر : پنج شنبه ۰۹ دی ۱۳۹۵

صرفا مصوبه هیئت مدیره داشتن مجوز پرداختن حقوق های نجومی نیست و السابقون بودن حق ویژه خواری ایجاد نمی کند. شناسنامه دار ها با شفافیت اموال خود را به مردم بی شناسنامه اعلام کنند. قوانین و سازوکارها را به سمت پر شدن جیب شناسنامه دارها می برند. وی بیان داشت مسئولین باید در اتاق شیشه ای زندگی کنند نه از بالای برج های شیشه ای به مردم نگاه کنند.

جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷
Friday, 20 Apr 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-