تاریخ اظهار نظر : شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

دولت می خواهد با فروش نفت و واردات کشور را اداره کند و برای همین است که این دولت یواشکی سند۲۰۳۰را امضا می کند. سند۲۰۳۰منحصر به آموزش و پرورش نمی شود و مسائل امنیتی، اقتصادی، سیاسی و صنعتی را در بر می گیرد.

بر این اساس نظر آقای میرسلیم درباره سایر
( ) است.
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
Wednesday, 11 Dec 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-