تاریخ اظهار نظر : شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

دولت می خواهد با فروش نفت و واردات کشور را اداره کند و برای همین است که این دولت یواشکی سند۲۰۳۰را امضا می کند. سند۲۰۳۰منحصر به آموزش و پرورش نمی شود و مسائل امنیتی، اقتصادی، سیاسی و صنعتی را در بر می گیرد.

بر این اساس نظر آقای میرسلیم درباره سایر
( ) است.
سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
Tuesday, 18 Dec 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-