تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۵

سلامت حق مردم و تامین آن تکلیف دولت است. عدالت در توزیع برابر سلامت این است که اولویت در ارائه خدمات و مراقبت ها بر اساس نیاز باشد نه توان پرداخت و هزینه ها. اگر مراقبت بیشتر و خدمات سریعتر به کسانی تعلق بگیرد که نیاز کمتری دارند، در توزیع برابر سلامت موفق نبوده ایم.هدف نظام سلامت نباید تنها فقدان بیماری باشد بلکه باید ارتقای سطح سلامت و پاسخ شایسته به نیازهای مردم و جامعه در این عرصه بویژه در تامین عادلانه پرداخت های سلامت باشد. متولی نظام سلامت باید در موضوع نظام سلامت تخصص داشته باشد نه در یک رشته خاص پزشکی.

چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
Wednesday, 25 Apr 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-