تاریخ اظهار نظر : شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

این دولت فقط مذاکره با آمریکا را قبول دارد و گفتگو با همسایگان را قبول ندارد. رئیس جمهور حتی یک بار به زیارت عتبات نرفته است ولی با مدیر کل لوگزانبورک دیدار می کند.

بر این اساس نظر آقای میرسلیم درباره سایر
( ) است.
شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸
Saturday, 14 Dec 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-