تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۰۳ فروردین ۱۳۹۵

اجراى سیاست‌هاى اقتصاد مقاومتى کار ساده‌اى نیست و برنامه ریزى مستقلى مى‌طلبد که امیدواریم در چهارچوب برنامه پنج‌ساله ششم این کار به‌طور دقیق انجام گیرد. همین موضوع تا حدودى در آغاز کار، به برداشت‌هایى که از برجام و اجرایى شدن آن وجود دارد، برمى‌گردد.
وی ادامه داد: اگر خیلى امیدوارانه به برجام دل ببندیم ممکن است وقت زیادى را در انتظار اجرایى شدن عملى برجام از دست بدهیم که براى ما همچون سم مهلک است ولى اگر بخواهیم مستقل از برجام کار را شروع کنیم الزاماتى دارد که یک‌شبه آماده نمى‌شود زیرا زیرساخت کشور مهیاى آن نیست.

چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷
Wednesday, 23 Jan 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-