تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۴

در قانون اساسی آموزش و پرورش رایگان تا پایان متوسطه جزء حقوق مردم تعریف شده است و این خلاف قانون اساسی است که در آموزش و پرورش فقط به خصوصی سازی توجه شود . متاسفانه در دولت یازدهم تفکر سرمایه داری و لیبرالیسم اقتصادی وجود دارد. خصوصی سازی به شیوه مد نظر آقایان و پرهزینه کردن تحصیل برای عامه مردم خلاف موازین شرعی ، عدالت و قانون اساسی است .

سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
Tuesday, 10 Dec 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-