تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵

اصل طرح موضوع حقوق های نامتعارف، کمک بزرگی به حرکت در مسیر شفافیت و مبارزه با فساد است. به نظر من افرادی که این موضوع را دنبال کردند با هر نیتی که بوده، در مجموع به نفع مردم بوده و کشور ما در مسیر درست مبارزه با فساد و بحث شفافیت قرار گرفته است.
در زمینه شفافیت و موضوع ذی‌نفع‌ها  خواستار تهیه لایحه شده ام تا آنرا به مجلس ارایه بدهیم تا این موضوعات به طور کلی قانونی شده و ممنوع شود.

چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
Wednesday, 14 Nov 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-