تاریخ اظهار نظر : پنج شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۶

در بخش هایی که به افزایش بافت فرسوده شهری منجر می شود باید خاتمه یابد حتی اگر دولت سهم آورده ی متقاضیان را پرداخت نماید.در بخش هایی که شرایط ادامه دادن از نظر بافت شهری و حفظ حقوق شهروندان فراهم است باید ادامه یابد.

بر این اساس نظر آقای مقتدایی درباره مسکن مهر
( مسکن مهر ) ادامه است.
شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷
Saturday, 23 Jun 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-