تاریخ اظهار نظر : پنج شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۶

مقتدایی د ر پاسخ به خودکفایی در غذای اساسی از طریق برنامه‌های جاری وزارت جهاد گفت: قطعاً موافق هستم، نه تنها در مواد غذایی بلکه در بخش دفاع نیز که مانند غذا مستقیماً با امنیت حیاتی مرتبط می باشد باید به خودکفایی رسید زیرا در شرایط ناامنی هیچ کشوری داشته های خود را در اختیار کشور دیگری قرار نمی دهد.

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-