تاریخ اظهار نظر : جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵

افرادی که اصرار دارند مشکلات برجام را پنهان کنند جریان نفوذ در وجودشان است تا  نگذارند که این حداقل را هم مردم متوجه شوند و با مردم رو راست نیستند. حکایت برجام ۲ تحویل دادن منطقه، حکایت برجام ۳ گرفتن امکان ظرفیت دفاعی کشور و ایجاد زمینه‌ای که جنگ را به ما تحمیل کند

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-