تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ظرف دو هفته آینده، تولید بنزین در ستاره خلیج فارس به ۱۲ میلیون بشکه خواهد رسید. این حرکت کشور در مسیر خوکفایی است. اولین غصه ما در خرداد ۹۲ این بود که چطور گندم موردنیاز مردم را تامین کنیم. امروز ۸ میلیون تن گندم در انبارها داریم. در سال ۹۵ صادرکننده گندم شدیم و ۳ میلیون تن گندم آماده صادرات کردیم.

شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷
Saturday, 23 Feb 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-