تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۴

نادران در مورد اینکه تا چه اندازه می توان بعد از اجرای برجام به بهبود اوضاع اقتصادی کشور امیدوار بود گفت: اگر برجام به درستی اجرا شود قطعا بروی بازار نفت تاثیر می گذارد و قیمت ها را نیز پایین می آورد و وضعیت درآمدی دولت آسیب می بیند.

البته تنها وضعیت درآمدی دولت آسیب نمی بیند بلکه وضعیت معیشتی مردم نیز به شدت دچار مشکل می شود و وضعیت اقتصادی مردم بدتر می شود.

اگر برجام نیز اجرا نشود که وضعیت تغییر نمی کند و اتفاق فوق العاده ای نمی افتد.

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-