تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

من معتقدم تحریم را باید یک فرصت تلقی کرد برای توانمند شدن به لحاظ اقتصادی و کشور ما بجای اینکه بخواهد درمقابل تحریم ها کوتاه بیاید لازم است خود را مقاوم کند و آن عرصه ای که آنها می خواهند زمینه تهدید و فشار بر ما قرار دهند همان عرصه را باید نقطه قوت و اقتدار تبدیل کنیم و این توانایی بدور از هرگونه شعار وجود دارد یعنی ما باید ببینیم دشمن چگونه می خواهد تهدید کند .

شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸
Saturday, 20 Jul 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-