تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۶

متاسفانه به سهام عدالت بی توجهی زیادی شده است. طی روزهای اخیر دیدم که رسانه های خارجی به تمسخر می گویند مردم باید ۵۰۰ هزار تومان بدهند و ۵۰۷ هزار تومان سود سهام بگیرند. سهام عدالت برای ملت است و من حتما آن را به سرانجام خواهم رساند.

بر این اساس نظر آقای بقایی درباره سایر
( ) است.
پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸
Thursday, 23 May 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-