تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

در هر حال آنچه در برجام نوشته شده است ابهامات فراوان دارد و آقایان می گویند رفع تحریم اما در متن نوشته شده است تعلیق تحریم.
وی گفت: با این وجود این سند در اختیار ماست و باید با اقتدار تمام بکوشیم که آنچه حق ماست در این سند احقاق کنیم و اگر خدای ناکرده این دولت سرکار باشد که هیچ اما اگر ما سرکار باشیم برای پیگیری حقوقمان در سند برجام اقدام خواهیم کرد.

شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷
Saturday, 23 Jun 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-