تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

در هر حال آنچه در برجام نوشته شده است ابهامات فراوان دارد و آقایان می گویند رفع تحریم اما در متن نوشته شده است تعلیق تحریم.
وی گفت: با این وجود این سند در اختیار ماست و باید با اقتدار تمام بکوشیم که آنچه حق ماست در این سند احقاق کنیم و اگر خدای ناکرده این دولت سرکار باشد که هیچ اما اگر ما سرکار باشیم برای پیگیری حقوقمان در سند برجام اقدام خواهیم کرد.

دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
Monday, 17 Jun 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-