تاریخ اظهار نظر : شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲

ما باید نگاه مشخص و کاملتری به بحث بیمه همگانی در کشور داشته باشیم و در این صورت امکان بیمه شدن همه افراد جامعه را در ذیل این بیمه تعریف کنیم، زیرا با توجه به بیمه همگانی و تامین اجتماعی همه افراد جامعه را می‌توان زیر چتر بیمه جمع کرد و البته برای بحث بیمه زنان نیز برنامه‌هایی داریم.

چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷
Wednesday, 23 Jan 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-