تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵

نگاه به بیرون در پارادایم برخی از مدیران دولتی باعث شده است تا از سال ۸۴ تا ۹۳ نرخ بیکاری رشته های مهندسی از ۲۰ درصد به ۳۷ درصد برسد این یعنی خوابیدن صنعت. با فعال نمودن واحدهای تعطیل که در حال حاضر ۱۹ درصد بنگاه های صنعتی کشور را شامل می شود می توان مهندس بیکار در کشور نداشت.

پنج شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
Thursday, 17 Oct 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-