تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۲

باید خانه داری را به عنوان یک شغل در نظر بگیریم. قصد دارم بیمه زنان را دنبال و در مدیریت کشور از حضور بانوان کشور استفاده کنم.

جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸
Friday, 20 Sep 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-