تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵

امروز، بانک ها دولت اصلی هستند. با عملکرد دولت و بانک ها،  شاهد تشکیل لشکر گسترده ورشکستگان هستیم.

بر این اساس نظر آقای بذرپاش درباره سایر
( ) است.
سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
Tuesday, 18 Dec 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-