تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵

امروز، بانک ها دولت اصلی هستند. با عملکرد دولت و بانک ها،  شاهد تشکیل لشکر گسترده ورشکستگان هستیم.

بر این اساس نظر آقای بذرپاش درباره سایر
( ) است.
سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶
Tuesday, 20 Feb 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-