تاریخ اظهار نظر : پنج شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵

در برنامه ۵ ساله ششم توسعه، دولت را مکلف کردیم که ظرف مدت یکسال نسبت به راه‌اندازی یک سامانه‌ای که ثبت حقوق و مزایا در آن باشد را داشته باشند تا امکان تجمیع کلیه پرداختی‌ها به مقامات و رؤسا و مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی فراهم شود، این سامانه باید به نحوی باشد که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از مدیران و رؤسا مشخص شود.از آنجایی که بنده از طراحان و مدافعان این طرح هستم، آنچه در این امر مهم به نظر می‌رسد، این است که نهادهای نظارتی و عمومی مردم به این سامانه دسترسی داشته باشند.

شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸
Saturday, 14 Dec 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-