تاریخ اظهار نظر : سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

معضل دوم تولید و اشتغال، واردات بی رویه است اشکالی ندارد واردات کارخانه، تجهیزات و مواد واسطه ای و اولیه داشته باشیم اما اکنون بیشتر واردات، غیر ضرور و نگران کننده است.
در همین تبلیغات انتخاباتی آقای روحانی اعلام کرد که مگر بازار باید به بازار واردات کالاهای چینی تبدیل شود؟ با آماری که ما داریم در همین دوره چهار ساله واردات کالاهای چینی دو برابر دوره های قبل شده است یعنی اگر هر سال ۵ میلیارد دلار واردات کالاهای چینی بود اکنون به ۱۰ میلیارد دلار افزایش یافته است.
قرار نبود افزایش این چنینی در واردات داشته باشیم افزود: برخی از کالاهایی که وارد می شود واقعا در داخل کشور قابل تولید است مانند چوب بستنی و عکس برگردان و برخی کالاهایی که وقتی به فهرست آنها نگاه می کنیم تعجب می کنیم.به نظرم باید واردات کالا به سمت واردات کالاهای راهبردی مدیریت شود و از واردات کالاهایی که در داخل قابل تولید است پرهیز کنیم.

سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
Tuesday, 10 Dec 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-