تاریخ اظهار نظر : شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

اقدام برای واگذاری مدارس با هدف خودگردان کردن آن، حرف نامناسبی است چرا که در درجه اول با این نوع واگذاری ابتدا تیم مدیریتی مدارس با معلمان آن مدرسه خداحافظی می کنند و بعد به جذب افراد از بیرون به صورت ساعتی روی می آورند که در این چند تجربه این اتفاق افتاده است.

شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸
Saturday, 14 Dec 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-