تاریخ اظهار نظر : شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۲

اغراق می کنند که می گویند مسکن مهر عامل ۵۰ درصد تورم است، این مباحث مستند به اصول و مبنای علمی نیست. البته ایرادهای بسیار جدی به اجرای مسکن مهر در دولت احمدی نژاد مطرح است. نیاز به انبوه سازی مسکن در کشور از سال ۶۸ تا زمانی مسکن مهر کلید خورد بی پاسخ ماند.

بر این اساس نظر آقای نادران درباره مسکن مهر
( مسکن مهر ) ادامه است.
شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷
Saturday, 23 Feb 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-