تاریخ اظهار نظر : چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

اصول مثبت طرح تحول بایستی با اعمال مدیریت صحیح تداوم یابد وگرنه با رویکرد غلط حال حاضر ، از نظر غالب اقتصاددانان شاخص ، محکوم به شکست است.
اکنون نظام سلامت کشور همچون بیماری است که این نحو مدیریت با تزریق مسکن، دردش را تسکین داده است اما در واقع نه تنها درمان درستی صورت نگرفته ، بلکه فرصت درمان ریشه ای را هم از بیمار گرفته است و در آینده بیمار با شدت درد بیشتر و گسترده تر روبه رو خواهد بود. چنانچه با ورشکستگی بیمه ها، حجم این دریافتی های غیر قانونی از بیمار ، این بار در سطحی بسیار بالاتر نمایان خواهد شد و هیچ کس پاسخگوی تبعات آن نمی تواند باشد.

سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷
Tuesday, 18 Dec 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-