تاریخ اظهار نظر : یکشنبه ۰۷ دی ۱۳۹۳

ادامه استفاده از آب به صورت سنتی در میان مدت و بلندمدت امکان پذیر نیست، باید محصولات بر مبنای بهره‌وری درست از آب تنظیم شود، سم و کود هم همین‌طور است به صنعت باید مراجعه کنید. هم در کاشت و هم در نگهداری و داشت و هم در برداشت، شما در کنار صنعت هستید اینطور نیست که کشاورزی روبه‌روی صنعت باشد. در تقسیم بندی می گوییم صنعت، کشاورزی و خدمات.

بر این اساس نظر آقای روحانی درباره کم‌آبی
( ریشه کم آبی ) مصرف زیاد کشاورزی است.
جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷
Friday, 16 Nov 2018
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-