تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

آنچه سایه جنگ را از سر کشور دورکرده حضور جوانان و مردم غیرتمند است.چشم دوختن به گره گشایی بیگانگان از مشکلات کشور است. ریشه عقب ماندگی کشور نگاه ناصواب به توانایی ملت و نقش بیگانگان است. اگر کسور را معطل نگاه بیگانگان بگذاریم خطاست. مگر بیگانگان از مسائل کدام ملت گره گشایی کرده اند.آقایان می گویند شما دیپلماسی بلد هستید؟ می گوییم دیپلماسی یعنی چه، یعنی برقراری روابط خارجی با کشورهای دیگر در جهت تسهیل ارتباطات ورای رونق دادن به اقتصاد، فرهنگ و اصول و مبانی کشور. یعنی رابطه ما با عراق چقدر خوب است و بازار عراق چقدر دست ماست و چقدر دست ترکیه است، مگر رابطه ما با عراق خوب نیست؟ ما می گوییم سهم ایران در ۲۳۰۰ میلیارد دلار تجارت منطقه چقدر است. ما معتقدیم وزارت خارجه باید این کار را انجام دهد. شما مناسبات را تنها در فرانسه و امریکا می بینید. صد و هشتاد کشور در دنیا وجود دارد اما آقایان به چند کشور چسبیده اند.اگر دیپلماسی به این معناست که به کشورهای بیگانه گفته شود اگر هوای جریان ما را نداشته باشید ما در انتخابات شکست می خوریم، ما این دیپلماسی را بلد نیستیم.

پنج شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸
Thursday, 14 Nov 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-