تاریخ اظهار نظر : دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

در سالهای ۹۰ و ۹۱ چند میلیون تن گندم از خارج وارد کردیم در حالی که در نتیجه تولید گندم سال ۹۵ امسال می توانیم ۳ میلیون تن گندم صادر کنیم. این آرزوی ملت ایران بود که روزی صادر کننده گندم باشد و امروز این آرزو در سایه دستهای پینه بسته کشاورزان و کارگران ایرانی برآورده شده است.وی خاطرنشان کرد: آیا امروز که ما گندم بیشتری از زمین زیر کشت کمتر برداشت کرده و نیازی به واردات گندم نداشته، حتی ظرفیت صادرات سه میلیون تن گندم را هم داریم، نگاهمان به بیرون از مرزهای کشور است و یا در سالهای ۹۰ و ۹۱ که برای تامین نان سفره مان نگاهمان به بیرون مرزها بود؟

شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸
Saturday, 14 Dec 2019
آشنایی با مسائل عیار راهنمای سایت
-